De Dordtse Leerregels dichterbij gebracht

De Dordtse Leerregels dichterbij gebracht

Auteur: ds. E. Koop

2e druk, 1985

 

 

Al vele jaren werd ds. Koop geboeid door de Schriftuurlijke belijdenis van ”Dordt”. Dit ging samen met de wens eraan mee te werken dat de Dordtse Leerregels door velen zouden worden gekend en beleden. In de vijftiger jaren schreef hij daarom een reeks artikelen in enkele bladen.

In dit boek zijn deze artikelen breed uitgewerkt; op eenvoudige wijze, om allen die enige kennis hebben van de Gereformeerde leer, te bereiken. Hij heeft hierbij het oog op diverse verenigingen, op de catechisaties en op het voortgezet bijbels onderwijs op de scholen; maar ook op particulieren. Tot vermeerdering en verdieping van de kennis; ook tot bemoediging en vertroosting van de gelovigen - bovenal tot eer van de almachtige, souvereine God van het eeuwig welbehagen.

 

Inloggen vereist! Open hier:  De Dordtse Leerregels dichterbij gebracht.pdf