De Dordtse Leerregels vormen één onderdeel van de Drie Formulieren van Enigheid van de belijdenis van de gereformeerde kerk in Nederland. De Dordtse Leerregels zijn opgesteld op de Synode van Dordrecht, een landelijke vergadering van gereformeerdekerken in 1618 en 1619 in Dordrecht. Deze Synode werd ook bijgewoond door vertegenwoordigers van buitenlandse gereformeerde kerken. De Dordtse Leerregels zijn een weerlegging van de dwaling in de Vijf artikelen van de remonstranten, ze worden daarom ook wel de Vijf artikelen tegen de remonstranten genoemd.

Verklaring van De Dordtse Leerregels

 

Al vele jaren werd ds. Koop geboeid door de Schriftuurlijke belijdenis van ”Dordt”. Dit ging samen met de wens eraan mee te werken dat de Dordtse Leerregels door velen zouden worden gekend en beleden. In de vijftiger jaren schreef hij daarom een reeks artikelen in enkele bladen.

Verklaring van De Dordtse Leerregels

 

Deze toelichting geeft eerst belangrijke informatie over de aanleiding en samenstelling van de buitengewone Dordtse Synode (1618-1619). Daarna wordt per artikel een korte, duidelijke toelichting geboden. Ook de belangrijke 'voorrede' en 'narede' ontbreken niet in deze uitgave. 

In onze tijd hebben de belijdenisgeschriften het zwaar. Zijn ze niet achterhaald en uit de tijd? Wij leven toch in een heel andere samenleving met heel andere vraagstukken dan zo'n 400 jaar geleden.

Een van die belijdenisgeschriften is "De Dordtse Leerregels". Zijn deze geworden tot dorre leerregels? In deze lezingen laat ds. L. Heres ons zien dat De Dordtse Leerregels nog zeer actueel zijn en ons veel houvast en steun kunnen geven in een verwarrende tijd.

Overzicht van de Gereformeerde Belijdenissen.

 

De door de Gereformeerde Kerken als hun belijdenis erkende en aanvaarde geloofsuitspraken zijn te verdelen in twee groepen, namelijk:

  • de algemene of oecumenische belijdenissen
  • de bijzondere of gereformeerde belijdenissen

Deze laatste noemen we de Drie formulieren van enigheid.

De benamingen "oecumenisch" en "gereformeerd" houden geen tegenstelling in maar de woorden geven aan dat de eerste groep belijdenissen al door de zogenaamde oecumenische concilies in de eerste eeuwen van de geschiedenis van de christelijke kerk zijn ontworpen en aanvaard, terwijl de drie formulieren van enigheid zijn ontstaan na de grote reformatie van de 16e eeuw.


 

 

 

Ter gedachtenis na driehonderd jaren Dordtse Synode van 1618-1619


Door: Ds. J. H. LANDWEHR, Dienaar des Woords te Rotterdam

(Uitgave van het Geref. Traktaatgenoodschap “FILIPPUS” 1918)

 

 

 


DE HANDHAVING VAN DE LEER